El Menjador


Experiència gastronòmica de 9 passes, un recorregut per els 4 elements de la biodinàmica.

Experiencia gastronómica de 9 pasos, un recorrido por los 4 elementos de la biodinámica.

9 steps gastronomic experience, a journey through the biodynamic 4 elements.

Expérience gastronomique avec 9 passes, un parcours dans les 4 éléments de la biodinamique.

Garantia El Menjador.

Els xecs regal són venuts directament per El Menjador sense tercers. D’aquesta forma donem la màxima seguretat i confiança.

Pagament segur.

No guardem informació financera ni de ningun altre tipus de la seva tarja de crèdit. La transacció es realitza en un entorn segur amb totes les garanties per la seva seguretat i confidencialitat.

 

Aquest menú de venta exclusiva per internet sols pot adquirir-se a  la web de El Menjador.

A consumir en el nostre restaurant, en el termini màxim improrrogable de 12 mesos des del moment de la compra.

El menú està subjecte a canvis depenent de la disponibilitat de la matèria  prima.

Per consumir els menús adquirits és imprescindible tramitar prèviament la reserva en el restaurant amb antelació. En tot cas la reserva estarà condicionada per la disponibilitat de places en el restaurant en el moment escollit.

Oferta vàlida en horaris de dinars i sopars en els dies d’obertura habituals del restaurant ( dies de descans: diumenge i dilluns).

Condicions per regalar.

La persona que vingui al restaurant a gaudir del seu xec regal en la data escollida tindrà que presentar aquest xec en el seu mòbil o imprès.

Els xecs seran mínim per 1 comensal i màxim per 6. En cas de voler adquirir un xec regal per més de 6 persones s’ha de contactar directament amb el restaurant en el telèfon: 962 24 27 31.

El xec regal tindrà una validesa d’un any després de la seva compra.

Garantía El Menjador.

Los bonos son vendidos directamente por El Menjador, sin terceros. De esta forma damos la máxima seguridad y confianza.

Pago Seguro. 

No guardamos información financiera ni de ningún otro tipo de tu tarjeta de crédito, la transacción se realiza en un entorno seguro con todas las garantías para tu seguridad y confidencialidad.

 

Este menú de venta exclusiva en Internet sólo puede adquirise en el sitio web de El Menjador.

A consumir en nuestro restaurante, en el plazo máximo improrrogable de 12 meses desde el momento de la compra.

El menú está sujeto a cambios dependiendo de la disponibilidad de la materia prima.

Para consumir los menús adquiridos es imprescindible tramitar previamente la reserva en el restaurante con antelación. En todo caso la reserva estará condicionada por la disponibilidad de plazas en el restaurante en el momento elegido. 

Oferta válida en horario de comidas y cenas en los días de apertura habitual del restaurante (días de descanso: domingo y lunes).

Condiciones para regalar.

La persona que acuda al restaurante a disfrutar del bono regalo en la fecha indicada deberá presentar dicho bono en su móvil o en su defecto impreso.

Los bonos serán mínimo para 1 comensal y máximo para 6. En caso de querer adquirir un bono para más de 6 personas, se debe contactar directamente con el restaurante en el teléfono: 962 24 27 31.

El bono regalo tendrá una validez de un año después de su compra.

Warranty El Menjador.

The gift Voucher are sold by El Menjador, without third parts. In this way, we give maximum security and confidence.

Secure Payment. 

We do not keep any personal information about your credit card. The transaction happens in a environment with all the guarantees for your security and confidentiality.

 

This exclusive online menu can only be purchased from the El Menjador website.

This gift voucher expires 12 months after purchase.

The menu is subject to change depending on the availability of the market.

To use the gift voucher menus it is essential to process the reservation before in the restaurant. In any case the reservation will be conditioned by the availability of places in the restaurant at the chosen hours.

Gift voucher valid during lunch and dinner on the usual opening days of the restaurant (closed days: Sunday and Monday).

Gift voucher conditions.

The person who goes to the restaurant to enjoy the gift voucher on the indicated date must present the gift voucher on their mobile phone or printed.

The gift vouchers will be minimum for 1 person and maximum for 6. In case you want to buy a voucher for more than 6 people, you should contact the restaurant directly on the phone: 962 24 27 31.

The gift voucher will be valid for one year after its purchase.